Module Handbook

Birkmeyer, Anna Lena, Dr. (WMA | DEPT: MAT)

Responsible for Modules

MAT-AT-10-M-1
Work Techniques in Mathematics
[MAT-GRU] Mathematics (B.Sc. year 1 and 2)

Lecturer for Modules

MAT-AT-10-M-1
Work Techniques in Mathematics
[MAT-GRU] Mathematics (B.Sc. year 1 and 2)

Lecturer for Courses

MAT-AT-10-K-1
Work Techniques in Mathematics
2V [MAT-GRU] Mathematics (B.Sc. year 1 and 2)